SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Družba PSD, d. o. o., s sedežem na Kvedrovi cesti 5 a v Ljubljani, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča Ljubljana pod št. 1/42604/00 (v nadaljevanju: »PSD«) skupaj s hčerinskimi in partnerskimi družbami tvori mednarodno prevajalsko podjetje, ki svojim strankam omogoča storitve prevajanja, revizije, redakcije, tolmačenja in sodno overjene prevode ter druge s prevajanjem povezane storitve pa tudi poslovno svetovanje, svetovanje na področju prevajanja ter s tem povezane storitve in ugodnosti, ki izhajajo iz omenjenih storitev in dogovorov med PSD in stranko (v nadaljevanju: »PSD-sistem«). PSD-sistem zajema tudi sistem naročanja, PSD-spletno aplikacijo, sistem delovanja, SVK (sistem vodenja kakovosti) standardiziran z EN 15038:2007 in ISO 9001:2008, PSD Extranet, spletne strani, članstva, licence ter vse ponudbe in ugodnosti, povezane s storitvami, ki jih opravlja PSD.

PSD ima pravico, da svoje pogodbene obveznosti in zahtevke do stranke izpolnjuje ali uveljavlja tudi prek lokalnih hčerinskih podjetij PSD, ki so pri njihovem izpolnjevanju stalno dejavne kot njegovi pomočniki. Vsi pogodbeni odnosi stranke so izključno do PSD in ne do njegovih hčerinskih podjetij in se zato tudi ne utemeljujejo na podlagi njihovih dejavnosti, če to ni drugače dogovorjeno.

PSD lahko kadar koli razširi množico storitev v okviru PSD oziroma katere koli PSD-enote ali druge partnerske družbe (v nadaljevanju: »partnerji PSD«), s katero obstaja dogovor o sodelovanju, in na ta način omogoči svojim strankam naročilo katere koli storitve.

V povezavi s pogoji za opravljanje storitev, ki niso navedene v teh Splošnih pogojih, je stranka dolžna zahtevati ali se pozanimati pri PSD ali PSD-enoti, pri kateri želi naročiti.

Druge storitve PSD (povezane družbe, partnerske družbe)

1) Predmet pogodbe

1.1 Skladno s poslovnimi pogoji ponuja PSD-storitve, ki jih stranka naroči na podlagi in na način, kot je to določeno oziroma dogovorjeno med stranko in PSD.

2) Pogodbeni stranki

2.1 Razen predmetne pogodbene podlage, kot je opisana v teh Splošnih pogojih poslovanja, med PSD in stranko ne obstajajo nobena druga pravna, predvsem pa ne delovnopravna razmerja.

2.2 PSD sklepa pogodbeno razmerje samo z osebami, ki so že dopolnile 18 let. Če ni polnoletna, lahko stranka pogodbeno razmerje s PSD sklene le s pisnim dovoljenjem svojega zakonitega zastopnika.

3) Uporaba PSD-sistema in načini plačila

3.1 PSD-sistem ponuja več načinov naročanja storitev:

3.1.1 SPLETNO NAROČILO
je najpreprostejši način naročila naših storitev. Naročilo prek speta je varno in hitro, saj dobite takojšnjo potrditev svojega naročila. Poleg tega so vam na voljo različni načini plačila naših storitev, in sicer prek Monete (samo za Slovenijo), e-banke, možnost izstavitve predračuna ali izstavitev fakture, PayPala. Spletno naročilo pomeni hiter in učinkovit način naročanja ter sprejemanje vseh pogojev na naši spletni strani, kot so: cena, način izdelave, rok izdelave idr. Z naročilom prek spleta se stranka obveže poravnati svoje obveznosti pod pogoji, ki jih določi PSD.

<b>Pomembno!
Ob naročilu in plačilu prek spleta se razume, da ste prebrali te pogoje in da se z njimi strinjate. Ne glede na pogoje, navedene na spletnih straneh (cenik, rok izdelave), si PSD pridržuje pravico do sprememb pogojev, navedenih na spletni strani, in vas bo o tem tudi obvestil pred izvedbo storitve. PSD ne odgovarja za morebitno škodo, ki je povzročena zaradi nedelovanja spletnih strani, spletnih obrazcev in drugih dejavnikov, ki lahko povzročijo, da vaše spletno naročilo ne bo prispelo do PSD. Več o tem tudi v pravnem obvestilu.

3.1.2 NAROČILO PREK ELEKTRONSKE POŠTE
Odgovor dobite v obliki informativne ponudbe v roku 2 ur (ob prezasedenosti naših kapacitet vas obvestimo o mogočem zamiku pošiljanja informativne ponudbe). Za izdelavo informativne ponudbe nam posredujte čim več podatkov, kot so: besedilo za prevod, ciljni jezik prevajanja, zahteva po lekturi, rok izdelave in druge podrobnosti. Samo povpraševanje oziroma naša informativna ponudba ne štejeta za potrjeno naročilo, saj je bistveni pogoj za veljavnost naročila pogoj, ki ga izstavi PSD, oziroma potrditev naročila prek naročilnice (za uradno naročilo se upošteva naročilo prek elektronske pošte oziroma naročilnica po faksu in pošti; originalna naročilnica oziroma pravilna oblika naročilnice) ali plačilo storitve v roku in pod pogoji, navedenimi v ponudbi (običajno v obliki predračuna). Če storitev ni plačana v roku, navedenem v ponudbi, ali naročilnica ni poslana, se šteje, da storitev ni bila naročena. Tudi v takšnem primeru bomo vaše naročilo vodili kot evidenčno naročilo. Ne glede na prejšnji dogodek boste dobili želeno storitev, vendar pod novimi pogoji.

3.1.3 NAROČILO PREK TELEFONA
Odgovor dobite v obliki informativne ponudbe v roku 2 ur (ob prezasedenosti naših kapacitet vas obvestimo o mogočem zamiku pošiljanja informativne ponudbe). Za izdelavo informativne ponudbe nam posredujte čim več podatkov, kot so: besedilo za prevod, ciljni jezik prevajanja, zahteva po lekturi, rok izdelave in druge podrobnosti. Samo povpraševanje oziroma naša informativna ponudba ne štejeta za potrjeno naročilo, saj je bistveni pogoj za veljavnost naročila pogoj, ki ga izstavi PSD, oziroma potrditev naročila prek naročilnice (najprej po e-pošti; za uradno naročilo se upošteva naročilnica po faksu in pošti; originalna naročilnica oziroma pravilna oblika naročilnice) ali plačilo storitve v roku in pod pogoji, navedenimi v ponudbi (običajno v obliki predračuna). Če storitev ni plačana v roku, navedenem v ponudbi, ali naročilnica ni poslana, se šteje, da storitev ni bila naročena. Tudi v takšnem primeru bomo vaše naročilo vodili kot evidenčno naročilo. Ne glede na prejšnji dogodek boste dobili želeno storitev, vendar pod novimi pogoji.

Pomembno!
Ob naročilu in plačilu prek telefona ali elektronske pošte šteje, da ste prebrali te pogoje in da se z njimi strinjate. Ne glede na pogoje, navedene na spletnih straneh (cenik, rok izdelave), si PSD pridržuje pravico do sprememb pogojev, navedenih na spletni strani, in vas bo o tem tudi obvestil pred izvedbo storitve.

3.1.4 NAROČILO PREK APLIKACIJE PSD EXTRANET
Pomembno!
Na voljo vsem strankam, ki uporabljajo PSD Extranet. Pogoj za naročanje prek PSD Extraneta je aktivacija uporabniškega računa.

Ob naročilu in prek PSD Extraneta šteje, da ste prebrali te pogoje in da se z njimi strinjate. Ne glede na pogoje, dobljene prek PSD Extraneta (cenovna ponudba, roki izdelave), si PSD pridržuje pravico do sprememb pogojev, navedenih na spletni strani, in vas bo o tem tudi obvestil pred izvedbo storitve. PSD ne odgovarja za morebitno škodo, ki je povzročena zaradi nedelovanja spletnih strani, spletnih obrazcev in aplikacije PSD Extranet ter drugih dejavnikov, ki lahko povzročijo zastoj med komunikacijo, morebitne zamude in izgubo originalnih "fajlov" ter drugih dokumentov, poslanih prek PSD Extraneta.

3.2 Način plačila

PSD lahko zahteva takojšnje plačilo oziroma predplačilo ali plačilo v roku 8 dni. O daljših rokih plačila se PSD dogovori posebej s stranko.

PSD omogoča tudi plačilo prek Monete in PayPala.

Izobraževanja

3.3 Po svojih zmožnostih in predvsem na željo strank bo PSD organiziral informativna izobraževanja v povezavi s PSD-sistemom ter stranke redno obveščal o možnostih udeležbe na tovrstnih izobraževanjih. Stranke do PSD ne morejo uveljavljati pravnega zahtevka za organizacijo tovrstnih informativnih izobraževanj.

4) Prijava v Extranet in geslo

4.1 Ko se stranka prvič prijavi v aplikacijo PSD Extranet prek spletne strani PSD, se ji pošlje geslo prek SMS-a ali elektronske pošte, ki ju je predhodno navedla. Stranka se mora ob prijavi oziroma morebitnih poznejših spremembah ravnati po navodilih in nasvetih, ki jih najde na spletni strani PSD, in pogojih za uporabo PSD Extraneta. Dodatna dostopna koda se stranki po elektronski zahtevi posreduje na njen navedeni e-poštni naslov ali številko mobilnega telefona. Več o pogojih uporabe PSD Extraneta najdete na naslednji povezavi.

4.2 Geslo, ki ga PSD posreduje po elektronski pošti ali prek SMS-a in ki ga mora stranka obvezno spremeniti, je strogo zaupno. Pri vnosu gesla je treba paziti, da ga tretje osebe ne morejo videti. Geslo ne sme biti nikoli dostopno tretjim osebam, predvsem pa ga ne smemo hraniti v mobilnem telefonu.

4.3 Če stranka ugotovi zlorabo njenega gesla do spletne strani PSD in Extraneta, mora o tem takoj obvestiti PSD, da lahko ta blokira omenjeni dostop. Po spremembi podatkov stranka ponovno prejme spremenjene dostopne podatke prek SMS-a ali elektronske pošte. Za škodo, ki bi bila stranki povzročena z omenjeno zlorabo, odgovarja stranka sama.

5) Ugodnosti

5.1 S sodelovanjem v PSD-sistemu se stranki občasno in/ali redno omogoči nakup storitev po ugodnejših pogojih. PSD posebej spodbuja uporabo PSD-sistema, ki zajema komunikacijo Extranet.

5.2 Podrobnejša določila in dodatna pojasnila v povezavi s tem so v prilogi »PSD Extranet sistem«. Ta priloga je v trenutni različici na voljo ob prvem vstopu v PSD Extranet in pri PSD.

5.3 Stranka si pravico do ugodnosti PSD, ki izhajajo iz uporabe PSD Extraneta, pridobi šele po upoštevanju pravil, navedenih v sistemu Extranet.

6) Odgovornost

6.1 Zunaj odgovornosti za osebno škodo PSD za vso drugo škodo odgovarja le ob malomarnosti ali namerni povzročitvi škode.

6.2 PSD ne prevzema kakršne koli odgovornosti za stalno razpoložljivost internetnega portala in SMS-storitve, predvsem ne za razpoložljivost mobilnih telefonskih omrežij, interneta, morebitnih terminalov za EC-kartice, PSD-terminalov in za delovanje mobilnih končnih naprav pa tudi PSD sistema. Za tovrstno nedelovanje in nerazpoložljivost PSD odgovarja, le če ju je povzročil zaradi hude malomarnosti ali namerno.

6.3 PSD svojo odgovornost za škodo opisuje v klavzuli o odgovornosti. Ta je dosegljiva pri PSD. Če želi stranka spremeniti navedeno odgovornost PSD, o tem obvesti PSD. Brez potrditve PSD se pogoji ne morejo spremeniti.

Pred začetkom sodelovanja oziroma izvedbe projekta mora stranka opozoriti PSD o pomembnosti posla. Pomembnost posla lahko definira, kot:
interni posli oziroma interna uporaba, ali nizka pomembnost;
pomembni posli, pri katerih besedilo berejo stranke (katalogi, spletne strani, predstavitve, seminarji idr.), ali višja pomembnost;
zelo pomembni posli (vrednost teh poslov je lahko od 50.000 do 50 milijonov evrov ali več) in sicer: prevodi ponudb, razpisov, pogodb idr. ali visoka pomembnost.
Opomba: POMEMBNA KLAVZULA

7) Garancija, nadomestilo škode ali drugi zahtevki zaradi pomanjkljivega izpolnjevanja obveznosti

7.1 Vse morebitne zahtevke v povezavi z garancijo, nadomestilom škode, s pomoto ali druge zahtevke zaradi pomanjkljivega izpolnjevanja ali neizpolnjevanja obveznosti lahko stranka uveljavlja izključno prek PSD oziroma njegove podružnice, partnerskega podjetja ali povezane družbe (v nadaljevanju: »PSD-enota«), pri katerem je stranka storitev tudi naročila. Stranka je seznanjena, da je treba pri urejanju teh zahtevkov upoštevati posamezni pogodbeni sporazum med pogodbenima partnericama oziroma PSD, pri katerem je bila storitev naročena.

7.2 V vsakem primeru pa se stranka s posamezno PSD-enoto dogovarja glede na obveznosti, ki jih zagotavlja PSD. Tako se določilo iz točke 6.3 nanaša samo na odgovornost PSD-enote Ljubljana oziroma družbo PSD, d. o. o., s sedežem na Kvedrovi cesti 5 a v Ljubljani, vpisano v sodnem registru Okrožnega sodišča Ljubljana pod št. 1/42604/00. O preostalih družbah in njihovi odgovornosti je treba pridobiti pisno obrazložitev posamezne PSD-enote oziroma si oglejte morebitne odgovornosti posameznih družb prek naslednje povezave.

7.3 Več o tem in reklamacijah tudi v točki 11.

8) Prenehanje pogodbenega razmerja s strani stranke

8.1 Stranka ima pravico, da s pisno izjavo kadar koli konča pogodbeno razmerje s PSD oziroma se razmerje konča tako, kot je navedeno v pogodbi med PSD in stranko.

8.2 Morebitne neporavnane obveznosti med prenehanjem sodelovanja je stranka dolžna poravnati v celoti.

9) Obdelava in prenos podatkov

9.1 PSD išče, shranjuje in obdeluje strankine splošne podatke ter njene druge osebne podatke, ki mu jih ta posreduje v okviru pogodbenega razmerja in ki mu jih v okviru preverjanja njene identitete in poslovne sposobnosti posredujejo tretje osebe; stranka s tem soglaša.

9.2 Najdeni in obdelani podatki stranke se uporabljajo za opravljanje storitev v povezavi s storitvami PSD in se ne posredujejo tretjim osebam v druge namene.

9.3 PSD ima pravico, da najdene in obdelane podatke stranke posreduje PSD-enotam za namene opravljanja ali prevzemanja storitev v povezavi s PSD-storitvami.

9.4 Stranka soglaša, da se njeni osebni podatki shranjujejo, obdelujejo in posredujejo prek PSD-sistema, če je to potrebno za urejanje njenih poslovnih odnosov. To soglasje lahko stranka kadar koli prekliče.

10) Spremembe/dopolnitve sporazuma

10.1 Spremembe vsebine pogodbe morajo biti v pisni obliki; to velja tudi ob opustitvi te zahteve. Zahteva po pisni obliki se lahko izpolni tudi s prenosom teh sprememb po telefaksu ali elektronski pošti. Če pride do sprememb pogodbenih pogojev, se ti posodobijo in objavijo na spletni strani PSD. Dokler so objavljeni na spletni strani PSD, so ti pogoji za stranko obvezujoči, če ti niso drugače zapisani v pogodbi o sodelovanju, ki je sklenjena v pisni obliki. Spremembe teh pogojev veljajo v pogodbenem razmerju med PSD in stranko od trenutka njihove objave oziroma od trenutka, ko PSD o tem obvesti svoje stranke, s katerimi ima pisno pogodbo in sklene aneks kot prilogo k navedenim spremembam.

10.2 Ponujene spremembe pogodbe se lahko stranki sporočijo tudi po elektronski pošti na njen zadnji znani elektronski naslov.

11) Reklamacije oziroma pritožbe

11.1 Stranka naj o nepravilnostih oziroma pomanjkljivostih obvesti odgovornega predstavnika PSD prek telefona ali elektronske pošte.

Reklamacije upoštevamo v roku 8 dneh od dneva dostave prevoda.

11.2 Če bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena isti dan (takojšnji ukrep PSD), stranka pa ni takoj opozorila na napako in o nepravilnosti ni obvestila odgovorne osebe, se razume, da se je stranka strinjala z opravljeno storitvijo (npr. pravopisna napaka, tipkarska napaka idr.) in je s tem izgubila pravico do vlaganja poznejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

11.3 Ob večjem številu prevedenih strani (več kot 100 prevedenih strani) ima stranka pravico do podaljšanega roka za pritožbo, vendar največ do 30 dni od dneva, ko je bila storitev opravljena.

11.4 Če stranka rok za vložitev reklamacije zamudi, PSD ne obravnava reklamacije vsebinsko.

12) Odpoved naročila

12.1 Stranka ima pravico do odpovedi naročila.

12.2 Odpoved mora biti poslana v pisni obliki oziroma prek elektronske pošte največ v 1 uri po uradnem naročilu (v tem primeru se za uradno naročilo šteje tudi naročilo prek elektronske pošte). Po tem času naročila ni mogoče odpovedati oziroma je ob odpovedi stranka dolžna poravnati morebitno nastalo škodo.

12.3 Če je naročilo sprejeto z rokom izdelave »naslednji dan« (hitro naročilo) in zaradi uradnih ur naročila ni mogoče preklicati, mora stranka nemudoma obvestiti PSD, s čimer poskuša zmanjšati stroške. Stranka je v vsakem primeru dolžna poravnati morebitno škodo.

12.4 PSD je upravičen do naslednjih stroškov:
število prevedenih strani/ur do trenutka, ko je stranka odpovedala svoje naročilo (v tem primeru se lahko upošteva število prevedenih stani do trenutka, ko je PSD dejansko vzpostavil stik s podizvajalcem, če storitev opravlja podizvajalec, oziroma takrat, ko je PSD obvestil podizvajalca, da naj preneha s storitvijo;
druge morebitne stroške.

13) Varovanje podatkov

13.1 PSD vse pridobljene podatke o strankah varuje skladno z veljavno zakonodajo in internim Pravilnikom o varovanju tajnih podatkov.

14) Nedelovanje, moteno delovanje in uporaba spletnih strani PSD

14.1 Ob nedelovanju ali motenem delovanju spletnih strani PSD lahko stranka obvesti PSD, ki mu/ji v tem primeru posreduje svoje pogoje na drugačen način.

14.2 Pred vsako uporabo spletnih strani PSD z namenom uporabe storitev PSD je vsaka stranka dolžna stopiti v stik s PSD.

15) Končne določbe in posebni pogoji

15.1 Cene ne vključujejo DDV. O zaračunavanju DDV-ja lahko stranka dobi informacijo na spletni strani PSD (cenik) oziroma pri PSD.

15.2 PSD ima pravico, da za vsa dejanja zunaj dejanskega PSD-sistema (predvsem za vse nasvete in odgovore), v povezavi s katerimi v tej pogodbeni podlagi ni zajetih nobenih določil o stroških, zahteva plačilo stroškov njihove obdelave; navadno so brezplačni samo odgovori na splošna ali kratka vprašanja o konkretnih zadevah.

15.3 Med uporabo PSD-sistema in tudi pozneje stranka nima pravice v kakršni koli obliki uporabljati besednih blagovnih znamk, slikovnih blagovnih znamk, besedno-slikovnih blagovnih znamk ali drugih pri nastopu na trgu običajnih razpoznavnih znakov PSD.

15.4 Stranka se obvezuje, da ne bo navezala stika s prevajalcem ali tolmačem (podizvajalci PSD) brez izrecnega soglasja PSD.

15.5 Če stranka naveže stike s podizvajalci PSD s soglasjem PSD, se stranka zavezuje, da ne bo razpravljala o zadevah, ki se tičejo pogojev poslovanja med stranko in PSD.

15.6 Nadalje se stranka zaveže obvestiti PSD o vsaki spremembi, o kateri se je predhodno dogovorila s prevajalcem ali tolmačem.

15.7 Če se ugotovi kršitev obveznosti po točkah od 15.3 do 15.6, je stranka dolžna plačati PSD pogodbeno globo v višini 15.000,00 evrov za vsak posamezen primer kršitve, tudi v primerih, ko delo ni bilo ustrezno dokončano.

16) Reševanje sporov

Ob sporu med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani. Pristojnost sodišč za posamezne PSD-enote lahko dobite prek naslednje povezave.

Opomba: pri sodelovanju s PSD ni skritih klavzul.

Klavzula o odgovornosti za škodo

PSD svojo odgovornost za škodo do stranke omejuje na 50.000 evrov. Če želi stranka spremeniti navedeno odgovornost PSD, o tem obvesti PSD. Brez potrditve PSD se pogoji ne morejo spremeniti.

Pred začetkom sodelovanja oziroma izvedbe projekta mora stranka opozoriti PSD o pomembnosti posla. Pomembnost posla lahko definira, kot:
interni posli oziroma interna uporaba, ali nizka pomembnost;
pomembni posli, pri katerih besedilo berejo stranke (katalogi, spletne strani, predstavitve, seminarji itn.), ali višja pomembnost;
zelo pomembni posli (vrednost teh poslov je lahko od 50.000 do 50 milijonov evrov ali več), in sicer: prevodi ponudb, razpisov, pogodb idr., ali visoka pomembnost.

PSD piše vašo usodo. Spoznajmo se.

NAŠE STRANKE