sodni tolmač za jugoslovanske jezike

Sodni tolmač za srbski, makedonski in hrvaški jezik: Dragan Šibanc

Sodni tolmač

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Sodni tolmač je oseba, ki s pomočjo strokovnega jezikovnega znanja pri sodnih obravnavah in ostalih sodnih postopkih tolmači oz. prevaja govorjeno besedo ali listine v primeru, kadar udeleženci v sodnem postopku uporabljajo jezik, ki ni uradni jezik sodišča.

Položaj in vloga sodnega tolmača v Sloveniji

Sodni tolmači

imajo enako kot sodni izvedenci in sodni cenilci s strani ministrstva za pravosodje v skladu s slovensko zakonodajo zagotovljen poseben status. Imenuje jih minister za pravosodje po splošnem upravnem postopku, urejenem v pravilniku o sodnih tolmačih, v skladu z zakonom o sodiščih. Glede na primernost kandidata minister izda odločbo o imenovanju za tolmača ali o zavrnitvi, v izreku katere je naveden tudi jezik, za katerega je tolmač imenovan oziroma zavrnjen. Imenovanje tolmača je objavljeno v Uradnem listu, samega tolmača pa se po imenovanju vpiše v imenik tolmačev, ki ga v skladu z določili zakona vodi ministrstvo za pravosodje.

Pogoji za pridobitev statusa sodnega tolmača

Oseba, ki želi opravljati delo sodnega tolmača mora


Področje delovanja sodnih tolmačev

Tolmači

so osebe, imenovane za neomejen čas, ki prevajajo govorjeno ali pisno besedo iz slovenskega v tuj jezik, iz tujega v slovenski jezik ali iz tujega v drug tuj jezik v sodnih postopkih in v drugih primerih, ko se zahteva prevod tolmača. Tolmači so tudi osebe, ki tolmačijo govorico in znake gluhih oziroma samo gluhih ali nemih. Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi zanje. Tolmači prevajajo na zahtevo sodišča, državnega organa ali fizične oziroma pravne osebe.[1]

Preizkus znanja za pridobitev statusa sodnega tolmača

Izpit se opravlja pisno in ustno, in sicer se preverja kandidatovo znanje iz različnih področij:[2]

 • Znanje iz področja ustavne ureditve.
 • Vedenje o organizaciji upravnih in pravosodnih organov.
 • Poznavanje temeljnih institutov civilnega in kazenskega prava.


Prisega sodnega tolmača

Tolmač lahko začne z delom, ko pred ministrom izreče prisego iz 94. člena zakona o sodiščih: »Prisegam, da bom svoje delo kot sodni tolmač opravljal-a vestno, natančno in po svojem najboljšem znanju«. O izrečeni prisegi se sestavi zapisnik, podpisan s strani ministra, tolmača samega in zapisnikarja.

Tolmaču se vroči odločba o imenovanju in knjiga]] prevedenih listin.

Poslovanje sodnega tolmača

Za overjanje prevedenih listin tolmač od ministrstva prejme štempiljko, ki je v skladu z 31. členom pravilnika izdelana po točno določenih kriterijih, ter izkaznico in identifikacijsko kartico, ki sta izdelani po kriterijih v skladu z 32. členom pravilnika.

 • Izkaznica je

  • sestavljena iz plastificiranega ovitka, v velikosti 10×7 cm,
  • z navedeno osebnega ime in stalnega prebivališča
  • s pristavkom: »Sodni-a tolmač-ka za ………..jezik«.

 • Identifikacijska kartica je v

  • velikosti 9,5×6,5 cm, vstavljena v plastificiran ovitek in vsebuje
  • z navedeno osebnega ime in stalnega prebivališča tolmača,
  • osebno sliko tolmača,
  • s pristavkom SODNI-A TOLMAČ-KA za ……….. jezik, ter s
  • prostorom za podpis ministra in pečat ministrstva.

Prevajalske storitve PSD | Ljubljana